Ngoại khóa An Toàn Giao Thông Ngày 28/9/2020

0c152f4333e4ccba95f5 1d8a4df8245fdb01824e 2cf2e7edfa4a05145c5b 2e4f35e62841d71f8e50 3cf04a5456f3a9adf0e2 3dc3c41cd9bb26e57faa 3e019cf9825e7d00244f 4bcccb8ad72d2873713c 6af646f45b53a40dfd42 8d41df36c1913ecf6780 8edb3c7c23dbdc8585ca 09bf5d7a42ddbd83e4cc 09d0ad5cb1fb4ea517ea 9b2f52e34d44b21aeb55 9ef3748c6a2b9575cc3a 18c9d25ecef931a768e8 31df1f1903befce0a5af 36c080359c9263cc3a83 41fea387bc20437e1a31 58dd5bfd465ab904e04b 58fc1bde0479fb27a268 99c28af695516a0f3340 118a195806fff9a1a0ee 393a62ec7e4b8115d85a 687cec7adbde24807dcf 3823ed4df2ea0db454fb 5474a681b82647781e37 5605a59eb93946671f28 5755f99ce53b1a65432a 7179efd2f1750e2b5764 9219bbc2a5655a3b0374 82715b4046e7b9b9e0f6 275458b64411bb4fe200 951505d81b7fe421bd6e 929702731dd4e28abbc5 7676115526f1d9af80e0 a0cf89e79640691e3051 a0f6a7e5bb42441c1d53 a92362be7f198047d908 abd561507ef781a9d8e6 ac280b99153eea60b32f af2f36892b2ed4708d3f b6a9efbcd81827467e09 b7635898443fbb61e22e c0e943b65c11a34ffa00 c8a59bb9841e7b40220f c9d8bbd8a47f5b21026e ca5cd82dc48a3bd4629b cdada42dba8a45d41c9b e0875b5045f7baa9e3e6 ec29df68c2cf3d9164de f4cd595247f5b8abe1e4 f442e812f5b50aeb53a4 fb3b43335f94a0caf985

ff5605301b97e4c9bd86

 

Thiếu Tá Nguyễn Thành Danh Phó Đội Trưởng Đội CSGT Huyện Đức Trọng