KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG 2017 -2022 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2027

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG 2017 -2022 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2027

UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHÚ HỘI                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số 01 /KHCL- THCS                                                                    Phú Hội, ngày 20  tháng 9 năm 2017.   KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG…